مراکز تحقیقاتی

مرکز نوآوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف دارای مراکز تحقیقاتی گسترده ای با هدف تحقیق و توسعه در زمینه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و همگام با مرزهای علمی حال حاضر دنیا می باشد. در حال حاضر سه مرکز تحقیقاتی فعال تحت پوشش مرکز نوآوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارند:

– مرکز داده های مکانی (SDI)

– مرکز ذخیره سازی، شبکه سازی و پردازش داده (DSN)

– آزمایشگاه رسانه های دیجیتال (DML)